بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

از پنج محکوم به اعدام، دو تن همچنان در خطر اعدام اند

عفو بین الملل
۷ آذر ۱۳۹۲
فراخوان/اقدام فوری