بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

عفو بین الملل: روحانی باید به وعده هایش در مورد رعایت حقوق بشر عمل کند

عفو بین الملل
۴ آذر ۱۳۹۲
بیانیه