بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
قربانیان و شاهدان

بهانه اعدام چپ‌ها ارتداد یعنی بازگشت از خدا بود و بهانه اعدام مجاهدین محاربه یعنی جنگ با خدا

بنیاد عبدالرحمان برومند
بنیاد عبدالرحمان برومند
۹ مهر ۱۳۹۲
مصاحبه