بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
اسناد و مدارک رسمی

قرار ارجاع به دادگاه جنایی پاریس، پرونده قتل شاپور بختیار و سروش کتیبه

پلیس قضایی فرانسه
۱۱ فروردین ۱۳۷۳
مدرک دادگاه