بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران باید از اعدام زندانی از طناب دار رسته خودداری کند

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۲۴ مهر ۱۳۹۲
خبرنامه

این سند به زبان انگلیسی است. نگاه کنید به متن کامل آن در کتابخانه انگلیسی.