بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

چهار عرب اهوازی در آستانه اعدام

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۱۲ مهر ۱۳۹۲
فراخوان/اقدام فوری

این سند به زبان انگلیسی است. نگاه کنید به متن کامل آن در کتابخانه انگلیسی.