ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

عفو بین الملل خواهان رفع ممنوعیت ادامه تحصیل برای فعالان جنبش دانشحویی شد

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۱ مهر ۱۳۹۲
بیانیه

این سند به زبان انگلیسی است. نگاه کنید به متن کامل آن در کتابخانه انگلیسی.