بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی

بخشنامه: عنوان: طبقه بندى افراد گروهك منافقين و هواداران آنها و نحوه برخورد با آنان

ربانى املشى
http://law-training.org/root/publication/bakhshname/viewbakhshname.aspx?PEYNUM=22
۱۰ بهمن ۱۳۶۰
قوانین و مقررات

نام صادر كننده: ربانى املشى

سمت صادركننده: شوراى عالى قضايى جمهورى اسلامى ايران

شماره: 1/33447

تاريخ: 1360/11/10

به: دادستاني كل انقلاب

متن بخشنامه:

شوراى عالى قضايى در دويست و دومين جلسه روز پنجشنبه 1/11/1360 در مورد خط مشى، براى دادسراها و دادگاههاى انقلاب در مورد گروهك منافقين و هواداران آنان بحث و تبادل نظر نموده و موارد زير را تصويب نمود:

1. كسانى كه فعاليت شان در حدّ خواندن روزنـامه، كتاب و شركت در مجامع گروهك ها بوده ولى پس از آنكه حضرت امام دام ظله انحراف آنان را اعلام فرمودند، هيچ گونه ارتباطى با آنها نداشته و در واقع به دنبال اعلام امام، از آنها جدا شده و توبه كرده اند.

2 . كسانى كه فعاليت چشم گيرى و احياناً ارتباط ارگانيزم با آنها داشته اند; ولى پس از اعلام انحراف آنان توسط حضرت امام، به طور كلى از آنها جدا شده و توبه كرده اند.

3 . كسانى كه بعد از اعلام انحراف گروه توسط حضرت امام و قبل از اعلام قيام مسلحانه، باز هم تنها در حد خواندن روزنامه و كتاب با اينها ارتباط داشته اند و سپس از آنها جدا شده توبه كرده اند.

4 . كسانى كه علاوه بر خواندن روزنامه و كتاب، در تظاهرات غيرمسلحانه آنان قبل از اعلام قيام مسلحانه شركت مى كردند اما پس از اعلام قيام مسلحانه، از آنها جدا شده اند ولى بعد از آن دستگير شده اند و الآن توبه كرده اند.

5 . كسانى كه علاوه بر خواندن كتاب و روزنامه، در تظاهرات قبل از اعلام قيام مسلحانه شركت داشته اند و همان ايّام دستگير شده اند و اكنون واقعاً توبه كرده اند و دادسرا و دادگاه انقلاب مى داند كه ديگر به انحراف كشانده نمى شوند.

6 . كسانى كه رابطه شان با گروهك ها بعداز اعلام جنگ مسلحانه، تنها در حد خواندن روزنامه و كتاب بوده و حتى به طريق شايعه پراكنى هم همكارى با آنها نداشته و اكنون حتى همين قدر ارتباط شان نيز قطع شده باشد.

در مورد اين 6 دسته بايد به شرح زير عمل شود:

الف) اگر محاكمه و محكوم شده و مدّت محكوميت شان تمام شده است آزاد مى شوند.

ب) اگر محاكمه شده و مدّت محكوميت شان تمام نشده است جزء ليست عفو، منظور مى گردند.

ج) اگر دستگير شده اند، پرونده در هر مرحله باشد مختومه و متّهم آزاد مى گردد.

د) اگر هنوز دستگير نشده اند، به استناد عناوين مذكور نبايد دستگير و بازداشت شوند.

تبصره : دستورات فوق با احضار افراد مذكور و دادن تذكرات لازم به آنان و در صورت لزوم، اخذ تعهد و ضمانت منافات ندارد.

7. كسانى كه علاوه بر مطالب گذشته با آنها همكارى داشته و مثلا در تظاهرات مسلحانه آنها شركت نموده و احياناً در بعضى عمليات نظامى هم بوده اند ولى توسط گروهى كه از جانب دادستانى تعيين مى شوند روشن شود كه فعلا توبه كرده و اگر آزاد شوند هيچ گونه عملى عليه اسلام نخواهند داشت به شرط آن كه جنبه حق الناسى نداشته باشد اينها نيز در صورت انقضاى مدّت زندان، آزاد و در صورت باقى ماندن مقدارى از محكوميت شان، طبق ضوابط جزء ليست عفو محسوب مى شوند; لكن بايد توجه داشت كه اين گونه افراد، هرگز نبايد قبل از تحمّل يك سال زندان آزاد گردند.

تبصره : براى تشخيص گروه رديف 7 و در مواردى كه شناسايى مصاديق گروه رديف هاى ديگر نياز به بررسى و تحقيق دارد بايد توسط گروه زير انجام گيرد:

1. دو نفر از گروه فرهنگى زندان، در مناطقى كه گروه فرهنگى تشكيل نشده «قاضى شرع».

2. دو نفر از كسانى كه نسبت به مسايل سازمانى و درون گروهى گروهك ها اطلاع كافى دارند .

3. يك نفر از اعضاى وارد و آگاه دادسراى انقلاب .

4. در صورت امكان، يك نفر روان شناس .