بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ابراز نگرانی سازمان عفو بین الملل از سرکوب مخالفان در آستانه انتخابات

عفو بین الملل
۲۲ خرداد ۱۳۹۲
اطلاعیه مطبوعاتی

این بیانیه مطبوعاتی به زبان انگلیسی است. نگاه کنید به متن کامل آن در کتابخانه انگلیسی.