بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

«اعترافات تلویزیونی» و مجازات اعدام در ایران

عفو بین الملل
۲۲ فروردین ۱۳۹۲
مدرک دادگاه