بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

عفو بین المل از ایران خواست متهمان قتل دانشمندان هسته ای از محاکمه‌ای عادلانه برخوردار باشند و پخش «اعترافات» تلویزیونی آنان را متوقف کند

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۷ فروردین ۱۳۹۲
بیانیه

این سند به زبان انگلیسی است. نگاه کنید به کتابخانه انگلیسی.