بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

نامه عفو بین الملل سوئد به گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران

عفو بین الملل/ سوئد
۲۲ اسفند ۱۳۹۱
نامه