بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

گزارش سالیانه دیده بان حقوق بشر : ایران

دیده بان حقوق بشر
۱۳۹۱ — ۱۳۹۲
گزارش

این گزارش به زبان انگلیسی منتشر شده. نگاه کنید به کتابخانه انگلیسی.