بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

رضا شهابی به اعتصاب غذای خود پایان داد

عفو بین الملل
۲۱ دی ۱۳۹۱
فراخوان/اقدام فوری