بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

عفو بین اللمل بار دیگر خواهان تحقیقات جدی در مورد مرگ ستار بهشتی در زندان شد

عفو بین الملل
۹ آذر ۱۳۹۱
بیانیه