بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

سعید صادقی هرلحظه در خطر اعدام است

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۲۸ مهر ۱۳۹۱
فراخوان/اقدام فوری

فراخوان عفو بین‌الملل برای نجات جان سعید صادقی که به زبان انگلیسی منتشر شده از همگان می‌خواهد که با نوشتن نامه (از جمله به زبان مادری) به مقامات ایرانی و پشتیبانی از این فراخوان، او را از خطر مرگ برهانند. نشانی‌های مقامات ایرانی در ذیل این فراخوان آمده است. نگاه کنید به متن انگلیسی در کتابخانه.