بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

برنامه اسلامی کردن دانشگاه ها، جامعه مدنی را تهدید می کند

فراز صانعی و لیزل گرنتولز
دیده بان حقوق بشر
۱۴ مهر ۱۳۹۱
مقاله از مجله