ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران باید سرنوشت ۱۱ محکوم به اعدام را روشن کند

عفو بین الملل
۲۴ مهر ۱۳۹۱
اطلاعیه مطبوعاتی