بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران باید محمد علی دادخواه، مدافع حقوق بشر، را آزاد کند

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۹ مهر ۱۳۸۰
فراخوان/اقدام فوری