بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

گزارش آماری نقض حقوق بشر - ویژه شهریور ۱۳۹۱

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
خبرگزاری هرانا
شهریور ۱۳۹۱ — مهر ۱۳۹۱
گزارش