بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

اعتراف های تلویزیونی، نقض حقوق مظنونان است

عفو بین الملل
۲۰ شهریور ۱۳۹۱
فراخوان/اقدام فوری