بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

معضل آیین جزایی پیشنهادی در ایران

فراز صانعی
دیده بان حقوق بشر
۱۴ شهریور ۱۳۹۱
مقاله از مجله