بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

قانونی کردن سرکوب\ بررسی آیین جزایی جدید ایران

دیده بان حقوق بشر
دیده بان حقوق بشر
۷ شهریور ۱۳۹۱
گزارش