ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

سعید صادقی در آستانه اعدام

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۱۲ مرداد ۱۳۸۰
فراخوان/اقدام فوری