بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

جمهوری اسلامی در حالی که رکورد دار اعدام در جهان است، به اعدام چند ایرانی در عربستان سعودی اعتراض میکند

فراز صانعی
۱۰ تیر ۱۳۹۱
مقاله از مجله