بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

عفو بین الملل خواستار تخفیف در حکم اعدام دو مرد به اتهام شرب خمر شد

عفو بین الملل
۷ تیر ۱۳۹۱
اطلاعیه مطبوعاتی