بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران باید حکم زندان وکیل و مدافع حقوق بشر (محمد علی دادخواه) را لغو کند

عفو بین الملل
۲۴ خرداد ۱۳۹۱
بیانیه