بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

عفو بین الملل حکم شلاق برای کاریکارتوریست ایرانی را محکوم کرد

عفو بین الملل
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
اطلاعیه مطبوعاتی