بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

ایران باید مجازات های سنگین علیه مدافعان حقوق بشر را لغو نماید

اتحاد جهانی برای مشارکت شهروندان/ خلاصه و ترجمه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
بیانیه