بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

سالنامه آماری نقض حقوق بشر در سال ۹۰

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
اسفند ۱۳۹۰ — فروردین ۱۳۹۱
گزارش

گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات اماری یکسال شمسی (۰۹ - ۹۰) نقض حقوق بشر در ایران است. این گزارش که بصورت ٓاماری-تحلیلی ارایه می شود، به همت نهاد ٓامار، نشر و ٓاثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده است.