بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

انتشار اسامی بازداشت شدگان سال ۱۳۸۸

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۳۰ بهمن ۱۳۸۸
گزارش

با توجه به گستردگی نقض حقوق بشر در ایران به خصوص در سال 1388 ، رقم بازداشت شدگان توسط نهادهای امنیتی حکومت که اکثر آنان در وقایع پس از انتخابات در ایران (خردادماه) در اعتراضات خیابانی بازداشت شده اند ، تعداد بی سابقه 18 هزار تن ارزیابی می شود.

علیرؼم محدودیت همیشگی مدافعان حقوق بشر و دیده بانان جامعه مدنی در ایران که خاصه پس از انتخابات دوره دهم در ایران تشدید شده است، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تلاش نمود تا هویت بازداشت شدگان امنیتی در ایران را مستند و جمع آوری نماید که این مهم تحت عنوان "اسامی بازداشت شدگان 1388 " که هویت 2560 تن از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران است را منتشر می نماید.

این لیست تنها افرادی را در برمیگرد که در طول یکسال اخیر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده ا ند و هویت آنان احراز شده است، زندانیان، محکومان و امثالهم در لیستی جدا ارائه خواهد شد.