بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان حقوق بشر ایران

گزارش سالانه اعدام در ایران- دست کم ۶۷۶ اعدام در سال ۲۰۱۱ میلادی

سازمان حقوق بشر ایران
سازمان حقوق بشر ایران
۱۶ اسفند ۱۳۹۰
گزارش