بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

مثل مرده در قبر: شکنجه ، حبس و فرونشاندن دگراندیشی در ایران

دیده بان حقوق بشر
دیده بان حقوق بشر
۱۸ خرداد ۱۳۸۳
گزارش