بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

عفو بین الملل خواهان لغو فوری حکم زندان نرگس محمدی، از مدافعان حقوق بشر در ایران، شد

عفو بین الملل
۱ فروردین ۱۳۹۱
بیانیه