بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر به پنج سال حبس محکوم شد

عفو بین الملل
۲۹ اسفند ۱۳۹۰
فراخوان/اقدام فوری