بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
اسناد و مدارک رسمی

کیفرخواست متهمان شکنجه و قتل در زندان کهریزک

معاون دادستان نظامی تهران/ عباس پارسا پور
جمهوری اسلامی ایران
۲۵ آذر ۱۳۸۸
مدرک رسمی