بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

رحمان قهرمان پور، روزنامه نگار، خودسرانه و بدون اتهام دستگیر شده است

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۱۲ اسفند ۱۳۹۰
فراخوان/اقدام فوری