ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

سعید ملک پور در آستانۀ اعدام است

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۲۸ بهمن ۱۳۹۰
فراخوان/اقدام فوری

متن این فراخوان به انگلیسی است. نگاه کنید به کتابخانه به زبان انگلیسی