بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

زندانی عقیدتی، صدیق کبودوند، باید برای دیدار با فرزند بیمارش از زندان آزاد شود

عفو بین الملل
۲۸ بهمن ۱۳۹۰
بیانیه