بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

کودکان و مجازات اعدام

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۲۴ بهمن ۱۳۹۰
بیانیه

متن این گزارش به انگلیسی است. نگاه کنید به کتابخانه به زبان انگلیسی