بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران باید اجازه دهد که تظاهرات مسالمت‌آميز ۲۵ بهمن برگزار شود

عفو بین الملل
۲۴ بهمن ۱۳۹۰
بیانیه