بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

معتاد به مرگ: اعدام به اتهام جرایم مواد مخدر در ایران

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۲۴ آذر ۱۳۹۰
گزارش