بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مرکز اسناد حقوق بشر ایران

پيامد خشونت بار: انتخابات ١٣٨٨ و سرکوب دگرانديشان در ايران

مرکز اسناد حقوق بشر ایران
مرکز اسناد حقوق بشر ایران
۲۳ بهمن ۱۳۸۸
گزارش