بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مرکز اسناد حقوق بشر ایران

فتوای مرگبار: قتل عام زندانيان 1367 ايران

مرکز اسناد حقوق بشر ایران
مرکز اسناد حقوق بشر ایران
۱۰ شهریور ۱۳۸۸
گزارش