بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مرکز اسناد حقوق بشر ایران

خاطرات تسخیر کننده: اعدام کردها توسط جمهوری اسلامی در سال 1358

مرکز اسناد حقوق بشر ایران
مرکز اسناد حقوق بشر ایران
۱۰ شهریور ۱۳۹۰
گزارش