ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

نگرانی ارگان های سازمان ملل از وخیم تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران

عفو بین الملل
۱۶ آبان ۱۳۹۰
مدرک رسمی