بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

عفو بین الملل از دولت عراق می خواهد که ضرب الاجل اردوگاه اشرف را تمدید کند

عفو بین الملل
۱۰ آبان ۱۳۹۰
بیانیه