بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

عفو بين الملل خواستار پایان دادن به سرکوب فیلمسازان شد

عفو بین الملل
۹ مهر ۱۳۹۰
بیانیه