ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

اعتراض عفو بين الملل به ادامه بازداشت خودسرانه موسوی، رهنورد و کروبی

عفو بین الملل
عفو بین الملل
۷ مهر ۱۳۹۰
فراخوان/اقدام فوری

این بیانیه به زبان انگلیسی است. نگاه کنید به کتابخانه انگلیسی