ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

آزادی دو پزشک متخصص از زندان

عفو بین الملل
۴ مهر ۱۳۹۰
فراخوان/اقدام فوری